SELL

(redirected from Selles)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Idioms, Wikipedia.

SELL

A gene on chromosome 1q23-q25 that encodes l-selectin, a cell surface adhesion/homing receptor required for binding and rolling of leukocytes on endothelial cells, facilitating leukocyte migration into secondary lymphoid organs and inflammation sites. 

Molecular pathology
SELL polymorphisms are associated with various diseases, including IgA nephropathy.
References in periodicals archive ?
Phytochemical tests also revealed the presence of flavonoids while the roots of Algerian and Indian species are devoid of flavonoids (Selles, 2012; Selles et al.
Drawing and developing analysis from the burgeoning national and international scholarship that takes up and evaluates the entry and experience of women in formal education, Selles pays close attention to the shifting gender ideologies that informed the goals and methods of Methodist-sponsored female education.
Uheks oluliseks verstapostiks voib ilmselt pidada Valter Langi esseed kultuurmaastikust ja selle motestamisest religiooni kaudu (Lang 1999a), millele jargnes Eesti kontekstis veel paraku erandliku naitena ka laiema kolapinnaga diskussioon (Kulmar 1999; Lang 1999b; Lehari 1999; Valk 1999).
Puhakuga paiskivi asukoht just selles volvikus, mis moodustab koori keskloovile omamoodi pikenduse, ei saa olla juhus, vaid see oli toenaoliselt moeldud Olavi altarit "kroonima".
Siinkohal on huvitav markida, et Armin Tuulse vaidles esialgu oma kasikirjalises magistritoos von Gernetile selles kusimuses vastu ja arvas, et 1398.
Paik legitimeerib rahvuse eksistentsi, kuid oluline on ka ajaline dimensioon: oiguse mingile paigale naib paljude teadvuses andvat selles paigas elatud aeg.
Olgu lisatud, et tsivulkuberneriks, kelle aruanne on selliselt pealkirjastatud, oli marku Paulucci otsene jarglane selles ametis, Liivimaal Vidzemes (tosi kull, juba tsiviilkubernerina) tuntud baltisakslasest riigitegelane Georg Friedrich von Folkersahm (1766-1848), kes lahkus sellelt kohalt vaid aasta enne oma surma.