SEMD-MO

SEMD-MO

Abbreviation for:
spondyloepimetaphyseal dysplasia Missouri type (see there)