Radovici, Andre

Radovici,

André, 20th century French physician.
Marinesco-Radovici reflex - Synonym(s): Radovici sign
Radovici reflex - Synonym(s): Radovici sign
Radovici sign - chin twitching that is caused by scratching the palm. Synonym(s): Marinesco-Radovici reflex; palm-chin reflex; palmomental reflex; Radovici reflex
Medical Eponyms © Farlex 2012