PtdCho

PtdCho

Abbreviation for phosphatidylcholine.