Porter, W.B.

Porter,

W.B.,
Porter syndrome - idiopathic benign pericarditis.
Medical Eponyms © Farlex 2012