Perostrongylus

Perostrongylus

a subgenus of nematodes in the family Filaroididae. See aelurostrongylus.