Parenti, Gian Carlo

Parenti,

Gian Carlo, Italian physician
Parenti-Fraccaro syndrome - Synonym(s): type IB achondrogenesis