Parenti, Gian Carlo

Parenti,

Gian Carlo, Italian physician
Parenti-Fraccaro syndrome - Synonym(s): type IB achondrogenesis
Medical Eponyms © Farlex 2012