OPTIMAAL

OPTIMAAL

Cardiology A clinical trial–Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. See Losartan.
McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Anker et al., "C-terminal provasopressin (copeptin) is a strong prognostic marker in patients with heart failure after an acute myocardial infarction: results from the OPTIMAAL study," European Heart Journal, vol.
Die donker nigredo fase van aftakeling en dood transformeer eindelik na suiwerheid in die albedo, waar lig optimaal hierdie vernuwing bewerkstellig.
Daar word tot die slotsom gekom dat die gebruik van kennisbestuur in praktykgeleide navorsingsprojekte met veelvuldige deelnemende praktisyns soos hierdie een, binne die skeppende dissiplines by die Noordwes-Universiteit se Potchefshoornkampus 'n beter begrip van kennisbestuur moontlik sal maak, en daarom ook sal lei daartoe dat kennisskepping op meer doelmatige wyse plaasvind omdat beide eksplisiete en ingebedde kennis optimaal gebruik word.
C-terminal provasopressin (copeptin) is a strong prognostic marker in patients with heart-failure after an acute myocardial infarction: results from the OPTIMAAL study.
Een optimaal economisch beleid voor Belgie en zijn gewesten volgens de multipele effectiviteitsanalyse (An optimal economic policy for Belgium using a Multi-Objective Analysis), Documentatieblad 59(5): 3-24.
He illustrated his argument with a new secondary analysis of data from the Optimal Trial in Myocardial Infarction with the Angiotensin-II Antagonist Losartan (OPTIMAAL), a randomized, blinded comparison of captopril versus losartan in 5,477 patients with acute MI and congestive heart failure or a left ventricular ejection fraction below 35%.
As Kastely (1997:1-2) stel dat die klassieke retorika optree as didaktiese hulpmiddel waardeur mense geleer word om taal optimaal in skriftelike en gesproke tekste te gebruik en te organiseer, word die taal- en tekspraktyk onmiddellik hierdeur in die prentjie gebring.
Om al die aspekte van poetiese potensiaal gelyktydig te ontgin, vereis van die poetiese vermoe om die gelaagdheid van die vers uit te buit en optimaal te benut, maar dit bly afhanklik van die primere referensie van die tekens in die teks.