Noyes forceps

Noyes forceps

see alligator forceps.