Normide

Normide

Chlordiazepoxide, see there.
McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
aasta septembrist, kus vastaste havitamine ja heidutamine oli surutud uutesse, pseudooiguslikesse raamidesse, mille eesmargiks oli uhiskonnale uute, enamlike normide pealesundimine.
(12) Nii parimusliku ajaloo jutustusel, arhiivitekstil kui ka minevikukasitlusel on konstruktsiooniline olemus: nii tekstid kui ka kasitlused luuakse teatud kultuuriliste normide ja oskuste abil.
(92) Valjasaadetud pidid too ja eluaseme muretsemise ning toidu valjateenimise eest ise hoolitsema, laagrites jagati toitu normide taitmise pohimottel (toidukoguse maaras tehtud too hulk).
Postmodemistliku motteviisi omaduseks peetakse modernistliku kindlapiirilisuse ja tulevikule suunatuse nn dekonstrueerimist, kultuuri kasitlemist siin ning tana loodud tahenduste kogumina, mille interpreteerimine ei kai etteantud sotsiaalsete normide ja traditsioonide vahendusel, vaid uksnes sotsiaalsele subjektile (kohort, tegutsusgrupp, etniline voi religioosne kogukond jne) antud ajahetkel oluliseks peetavate tunnetuslike ning praktiliste eesmarkide labi.
Hoopis kahtlasem on tuvastada meie keskel postmodernismi kui elustiili, mida iseloomustab marksona jaatmekaitislik tUhjus: normide ja vaartuste kaduvik, kunstiliikide ning-zanrite ahmastumine, looja loomingu totaalne umberdisainimine, autori kui loojaisiksuse "surm" interpreteerimiste muriaadis jne.
Kuid sojajoud peab tagama voimaluse ka uhiskonnasiseselt selle liikmeid korrale kutsuda, et tagada ideoloogiliste, majanduslike ja polutiliste normide taitmine.
Vaartuste, normide, hoiakute ja uskumuste valda peetakse uldiselt sotsiaalfilosoofide ja teoloogide parusmaaks, moraali uldkaanonite seletamiseks.
Seevastu eriosa normide uuenemise ulatus oli erinevates oiguspurkondades erinev.
Seevastu Eestimaa maa- ja linnaoiguse normide ([section]-id 1578, 1579) jargi ei olnud pandiandja/volgniku nousolek hupoteegi ingrosseerimisel uldse vajalik, sama sate kehtis ka Kuramaal ([section] 1575).
Materiaaloigusliku sisuga normide paigutamine menetlusseadustikku on W.
See peegeldas "sodalas-" voi "kangelasideoloogiat", mis arvatavasti oli ajastu normides ja arusaamades sugavalt juurdunud.