Noack's syndrome

Noack's syndrome

[no′äks]
Etymology: Margot Noack, German physician, b. 1909
an autosomal-dominant type of acrocephalopolysyndactyly. See also acrocephalopolysyndactyly; acrocephalosyndactyly. Also called Carpenter's syndrome, Goodman's syndrome, Sakati-Nyhan syndrome.