Laxova, Renata

(redirected from Neu-Laxova Syndrome)
Also found in: Acronyms.

Laxová,

Renata,
Neu-Laxová syndrome - see under Neu