Monilia brasiliensis

Monilia brasiliensis

This is an obsolete name for:
(1) Paracoccidioides brasiliensis;
(2) Trichosporon beigelii.