Milton, John Laws

Milton,

John Laws, English dermatologist, 1820-1898.
Milton disease - Synonym(s): Quincke edema
Milton urticaria - Synonym(s): Quincke edema
Medical Eponyms © Farlex 2012