Merten, David F.

Merten,

David F., U.S. radiologist.
Singleton-Merten syndrome - see under Singleton
Medical Eponyms © Farlex 2012