Medin, Karl O.

Medin,

Karl O., Swedish physician, 1847-1927.
Medin poliomyelitis
Medical Eponyms © Farlex 2012