Manson's eyeworm

Manson's eyeworm

see oxyspiruramansoni.