Mackenrodt, Alwin Karl

Mackenrodt,

Alwin Karl, German gynecologist, 1859-1925.
Mackenrodt incision
Mackenrodt ligament - Synonym(s): cardinal ligament
Mackenrodt operation
Medical Eponyms © Farlex 2012