Smith, M.J.V.

(redirected from MJV Smith)

Smith,

M.J.V., 20th century U.S. urologist.
Smith pessary
Medical Eponyms © Farlex 2012