Lewis

(redirected from Leodhas)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Le·wis

(lū'wis),
Gilbert N., U.S. chemist, 1875-1946.
See also: Lewis acid, Lewis base, second law of thermodynamics.

Le·wis

(lū'wis),
W. L., U.S. chemist, 1878-1943. See: lewisite.

Le·wis

(lū'wis),
Ivor, Welsh surgeon who in 1946 reported to the Royal College of Surgeons a two-stage esophagectomy by laparotomy and right thoracotomy, performed today as one procedure. See: Ivor Lewis esophagectomy.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
A-reir an eolaiche spors, Roger Hutchinson, thainig ath-bheothachadh nuair a thainig an cluicheadair Boyd MacChoinnich a Loch Carrainn a Leodhas anns na naochadan.
Faodaidh Uibhistich a bhith a' gaireachdainn, ach cha bhi iad a' lachanaich nuair a dh'fheumas iad cis a phaigheadh do Leodhas airson a bhith a' seinn.
Bitheach iad a cumail a mach gun ann a Nis ann a Leodhas a thannaig na duine aige, Clann Moirieastean cho laidir a sin, agus gum bitheadh e fhein agus Maureen O'Hara a cuir faile air a cheile anns a Gaidhlig agus Gaeilge.
Leodhas Patrick wrote: "RIP Lyle, one of the funniest guys I've met.
Sgeulachd breagha mu dheidhinn nighean a Leodhas a' posadh thall thairis.