Lewis

(redirected from Leodhas)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Le·wis

(lū'wis),
Gilbert N., U.S. chemist, 1875-1946.
See also: Lewis acid, Lewis base, second law of thermodynamics.

Le·wis

(lū'wis),
W. L., U.S. chemist, 1878-1943. See: lewisite.

Le·wis

(lū'wis),
Ivor, Welsh surgeon who in 1946 reported to the Royal College of Surgeons a two-stage esophagectomy by laparotomy and right thoracotomy, performed today as one procedure. See: Ivor Lewis esophagectomy.
References in periodicals archive ?
Faodaidh Uibhistich a bhith a' gaireachdainn, ach cha bhi iad a' lachanaich nuair a dh'fheumas iad cis a phaigheadh do Leodhas airson a bhith a' seinn.
Thainig guth bhon chidhe, is co bh' ann ach balach eile a Leodhas, is e a' dearbhadh an t-seann riaghailt gur e saoghal beag a th' ann.
BHA mise ann an Leodhas an t-seachdain sa chaidh, far a bheil an t-eadar-lion a' tighinn sios bala sreang.
Suil Eile CHAIDH mi gu Lowestoft bho chionn ghoirid, am baile as fhaide dhan Ear ann an Sasainn, 's mi a' coiseachd ann an lorgan nan iasgairean agus clannnighean an sgadain a b' abhaist an cabhlach eisg a leantainn bho Leodhas timcheall costa Bhreatainn.
Tha mi air mo ghlacadh an t-seachdain seo le leabhar ur th' air nochdach, eachdraidh sgioba ballcoise an Rubha, ann an Leodhas.