Lewis

(redirected from Leodhais)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Le·wis

(lū'wis),
Gilbert N., U.S. chemist, 1875-1946.
See also: Lewis acid, Lewis base, second law of thermodynamics.

Le·wis

(lū'wis),
W. L., U.S. chemist, 1878-1943. See: lewisite.

Le·wis

(lū'wis),
Ivor, Welsh surgeon who in 1946 reported to the Royal College of Surgeons a two-stage esophagectomy by laparotomy and right thoracotomy, performed today as one procedure. See: Ivor Lewis esophagectomy.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Leodhais, who lives in Tynemouth with his mum, Louise, 40, a nurse, and dad, Kenneth, 44, and their 15-year-old son Connor, said: "It was incredible.
Tha seann charbadan Leodhais cho ainmeil 's gun do rinn an sgriobhadair Jonathan Meades film mun dheidhinn, "Isle of Rust", aon dhe na sgathain as eibhinne agus onaraiche mu dheidhinn an aite.
Leodhais said: "After Mo finished I asked him if I could have his race number and would he sign it.
Seo a-nis an seachdamh seisean aig Camanachd Leodhais anns an lig.'S iad a tha gaisgeil, balaich an iomain agus iad a' leantainn duthchas le durachd.
A bharrachd air a bhith a' deanamh abhachdas air ('s tha mi fhin ciontach), feumaidh sinn obrachadh a-mach de an cairdeas a tha gu bhith eadar mac Leodhais agus tir a shinnsirean.
Ma tha Breatainn airson casg a chur air luchd-siubhail, fuirich thusa gus am faic sibh na paipearan a dh'fheumas sibh airson Leodhais.
Ach ma tha a mac a' dol faisg air an oifis as cumhachdaiche anns an t-saoghal, bidh fada a bharrachd sgrudadh air dachaigh a mhathar ann an eilean Leodhais.
Chan ann direach a Alba a thainig teaghlach Trump ach a Eilean Leodhais. Ma tha duine gu bhith a' deanamh leisgeul as a leth, 's e sinne a th' ann.
Tha iad air faisg air sin a chosg air caisteal eile, Caisteal Leodhais os coinn bhaile Steornabhaigh, gus a thoirt air ais mar a bha e nuair a thog Seumas MacMhathain e.