Lanterman's incisure

Lan·ter·man's incisure

(län′tər-mänz′)