Kokoskin stain

Ko·ko·skin stain

(kō-kos'kin),
a modified trichrome stain for microsporidian spores that uses heat to shorten the staining times.

Ko·ko·skin stain

(kō-kos'kin stān)
A modified trichrome stain for microsporidian spores in which heat is used to shorten the staining times.
Mentioned in ?