Klein's disease

Klein's disease

see fowl typhoid.