Kallmann, Franz Josef

Kallmann,

Franz Josef, U.S. medical geneticist and psychiatrist, 1897-1965.
Kallmann syndrome - Synonym(s): hypogonadism with anosmia
Medical Eponyms © Farlex 2012