Jampel, Robert Steven

Jampel,

Robert Steven, U.S. ophthalmologist, 1926–.
Schwartz-Jampel syndrome - myotonic chondrodystrophy. Synonym(s): Schwartz-Jampel-Aberfeld syndrome
Schwartz-Jampel-Aberfeld syndrome - Synonym(s): Schwartz-Jampel syndrome
Medical Eponyms © Farlex 2012