Jacobson, Julius

Jacobson,

Julius, German ophthalmologist, 1828-1889.
Jacobson neuralgia - Synonym(s): Reichert syndrome
Jacobson retinitis - Synonym(s): syphilitic retinitis
Medical Eponyms © Farlex 2012