Jacobaeus, Hans C.

(redirected from Jacobaeus, Hans C)

Jacobaeus,

Hans C., Swedish surgeon, 1879-1937.
Jacobaeus operation - obsolete term for pleurolysis.
Jacobaeus thoracoscope