Chenantais, J.

(redirected from J. Chenantais)

Chenantais,

J., Jr., French physician.
Malherbe-Chenantais epithelioma - Synonym(s): Malherbe calcifying epithelioma
Medical Eponyms © Farlex 2012