van Deen, Izaak A.

(redirected from Izaak A. van Deen)
Also found in: Dictionary.

van Deen,

Izaak A., Dutch physiologist, 1804-1869.
van Deen test - Synonym(s): Almén test for blood
Medical Eponyms © Farlex 2012