sulfite oxidase deficiency

(redirected from ISOD)
Also found in: Acronyms.

sulfite oxidase deficiency

A rare autosomal recessive condition (OMIM:272300) characterised by neurologic defects, such as multicystic leukoencephalopathy with brain atrophy, seizures, generalised dystonia and choreoathetosis, as well as minimal development of language and death in infancy. 

Molecular pathology
Caused by defects of SUOX, which encodes sulfite oxidase, an enzyme that catalyses the oxidative degradation of the sulfur amino acids cysteine and methionine.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Director of Governance & Legal Services County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff CF10 4UW CYNIGION TRAFFIG NEWYDD AR GYFER DINAS A SIR CAERDYDD Mae manylion y cynnig llawn ar gael ar www.caerdydd.gov.uk/gorchmyniontraffig Mae Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) ("Deddf 1984"), Rhan IV Atodlen 9 Deddf 1984, a'r holl bwerau gorfodi eraill, ar ol ymgynghori a Phrif Swyddog Heddlu De Cymru yn unol a Rhan III Atodlen 9 Deddf 1984, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a'i effaith gyffredinol fydd cael gwared ar Fannau Parcio i Bobl Anabl sydd ar y rhannau o ffyrdd a nodir yn yr Atodlen Isod.
But it was too much for ISOD, and that particular event died, never to appear internationally again.
| Torri mawn; Tancard Trawsfynydd, ac isod ewyllys Rufeinig
Y gm hon yw penllanw tymor hir a chaled i'r ddau dm ac mae yna gymaint yn y fantol," meddai cyflwynydd Y Clwb Rygbi, Gareth Roberts (isod).
Isod, cornchwiglen, ac un arall o gyfres wych o luniau o glas y dorlan DENNIS JONES
Maent ar fin cyflwyno'r gorchymyn hwn i Weinidogion Cymru i'w gadarnhau ac os caiff ei gadarnhau bydd y gorchymyn yn awdurdodi i'r Cyngor brynu'n orfodol y tir a ddisgrifir isod at ddibenion darparu tai.
Sion a Sin (S4C, 9pm) Stifyn Parri a Heledd Cynwal (isod) sy'n darganfod pa mor dda mae cyplau yn adnabod ei gilydd ar S4C heno yn y rhaglen boblogaidd Sion a Sin.
Roeddwn mor falch fel y gwnes i yr un peth a Ieuan ac anfon y limrig isod am Rhys Meirion.
Mae Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, wrth arfer ei bwerau dan Adrannau 1 a 2 Deddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984, Rhan 6 Deddf Rheoli Traffig 2004 fel y'i diwygiwyd, Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dinas a Sir Caerdydd) 2010, Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffordd (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) 2013 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig gwneud Gorchmynion a fydd yn gwneud yr hyn a ddisgrifir yn yr Atodlen isod. Mae teitlau arfaethedig y Gorchmynion hynny wedi'u nodi yn yr Atodlen isod hefyd.
Patrick Rimes o'r grwp Calan yn arwain gweithdy gan Clera, ac isod un o sylfaenwyr y gymdeithas, Stephen Rees a fydd ynhlith y tiwtoriaid profiadol
Roeddwn mor falch fel y gwnes i yr un peth a Ieuan ac anfon y limrig isod am Rhys Meirion, dan y teitl Gwr sydd yn awr yn ganwr byd enwog: Prif athro oedd Rhys ar un adeg Mewn ysgol i blant o dan ddeuddeg; O'i ynni a'i allu Mae pawb yn edmygu Ymroddiad ei ganu addfwyndeg.
sefydlu Mannau Parcio i Bobl Anabl yn y darnau o ffyrdd a nodir yn Atodlen 1 isod; a 2.