Hutchison-type neuroblastoma

Hutchison-type neuroblastoma

Etymology: Robert G. Hutchison, English pediatrician, 1871-1960; Gk, typos, mark
a neuroblastoma that has metastasized to the cranium.