Hutchison, Sir Robert

Hutchison,

Sir Robert, English pediatrician, 1871-1960.
Hutchison syndrome - adrenal neuroblastoma of infants with metastasis to the orbit.
Medical Eponyms © Farlex 2012