horizontal

(redirected from Horizonta)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Encyclopedia.
Related to Horizonta: vertical, Horizontal analysis

horizontal

 [hor-ĭ-zon´tal]
1. parallel to the plane of the horizon.
2. spreading from one individual to another; see horizontal transmission.

horizontal

/hor·i·zon·tal/ (hor″ĭ-zon´t'l)
1. parallel to the plane of the horizon.
2. occupying or confined to a single level in a hierarchy.

horizontal

(hôr′ĭ-zŏn′tl, hŏr′-)
adj.
1. Of, relating to, or near the horizon.
2.
a. Parallel to or in the plane of the horizon.
b. At right angles to a vertical line.
3. Occupying or restricted to the same level in a hierarchy: a horizontal study of verbal ability; a horizontal transfer by an employee.
4. Medicine Of or relating to transmission of infection by contact with or physical proximity to an infected individual or fomite.
n.
Something, such as a line, plane, or object, that is horizontal.

hor′i·zon·tal′i·ty (-zən-tăl′ĭ-tē), hor′i·zon′tal·ness n.
hor′i·zon′tal·ly adv.

horizontal

parallel to the plane of the horizon.

horizontal beam
positioning of a subject so that the x-ray beam needs to be directed horizontally. Used because of difficulty in positioning the animal for a dorsoventral shot, or because of interest in the position of fluid or gas.
horizontal mattress suture
References in periodicals archive ?
Maza to, pati utopija kiekvienai kartai iskyla kaip vis kitoks vaizdijamas horizontas, verciantis kitaip zvelgti i proteviu siekius.
Ir is tiesu, visa savo kurybini kelia jis kaip varna tarsi is oro stebejo platu pasaulini architekturos, tapybos, literaturos, urbanistikos, politikos horizonta.
Husserlis: "Jei savuoju supratimu persikelsiu i Kita (in ihm einverstehend), giliau isiskverbsiu i horizonta to, kas yra jo savastis, tuojau pat aptiksiu tam tikra aplinkybe, butent, kad kaip jo fizinis gyvenamas kunas (Korperleib) yra mano suvokimo lauke, taip mano gyvenamas kunas yra jo suvokimo lauke ir jis bendrais bruozais suvokia mane tiesiog kaip jo atzvilgiu Kita tokiu paciu budu, kokiu as suvokiu kaip kita negu as" (Husserl 2005: 161).
Kita, pati komunikacija yra kurybos veiksmas, prapleciantis komunikacijos dalyviu supratimo horizonta.
Tikslesni vartotoju lojalumo tyrimu Lietuvoje ir uzsienio salyse vaizda butu galima susidaryti turinio analizei pasirinkus platesni tyrimo horizonta bei i tyrima itraukus daugiau periodiniu mokslo zurnalu, todel tai galetu tapti tolesniu tyrinejimu kryptimi.