Higashi, Ototaka


Also found in: Encyclopedia.

Higashi,

Ototaka, Japanese physician. 1924–.
Chédiak-Higashi anomaly - Synonym(s): Chédiak-Steinbrinck-Higashi syndrome
Chédiak-Higashi disease - Synonym(s): Chédiak-Steinbrinck-Higashi syndrome
Chédiak-Steinbrinck-Higashi anomaly - Synonym(s): Chédiak-Steinbrinck-Higashi syndrome
Chédiak-Steinbrinck-Higashi syndrome - see under Chédiak