Glasgow

(redirected from Glaschu)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Glas·gow

(glas'gō),
William C., U.S. physician, 1845-1907. See: Glasgow sign.
References in periodicals archive ?
S e ciall gu math farsaing a th' ann nuair a choimheadas tu ri clar-ama Celtic Connections ann an Glaschu gach bliadhna.
Suil Eile Beatha chabhagach - check-in ann an taigh-osta spaideil ann an Glaschu.
translation on page 38 GHABH mi pairt ann an Cuairt Baidhsagal a' Chlo Hearaich ann an Glaschu, agus abair spors.