Gianelli, Giuseppe

Gianelli,

Giuseppe, Italian physician, 1799-1871.
Gianelli sign - Synonym(s): Tournay phenomenon
Medical Eponyms © Farlex 2012