Zak, Frederick G.

(redirected from Frederick G Zak)

Zak,

Frederick G., U.S. physician.
Strauss-Churg-Zak syndrome - Synonym(s): Churg-Strauss syndrome
Medical Eponyms © Farlex 2012