Ferguson Smith, John

Ferguson Smith,

John, English physician, 1888-1978.
Ferguson Smith epithelioma - squamous epithelioma, self-healing.
Medical Eponyms © Farlex 2012