Tolosa, Eduardo S.

(redirected from Eduardo S Tolosa)

Tolosa,

Eduardo S., 20th century Spanish neurosurgeon.
Tolosa-Hunt syndrome - cavernous sinus syndrome produced by an idiopathic granuloma.
Medical Eponyms © Farlex 2012