Edelmann, Adolf

Edelmann,

Adolf, Polish physician, 1885-1939.
Edelmann syndrome - (1) chronic infectious anemia; - (2) chronic pancreatitis.
Medical Eponyms © Farlex 2012