EIEE2

EIEE2

Abbreviation for:
early infantile epileptic encephalopathy type 2