EDIM


Also found in: Acronyms.

EDIM

epizootic diarrhea of infant mice. See murine epizootic diarrhea.