Edinburgh

(redirected from Dun Eideann)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Edinburgh

A major city in Scotland, home to two Royal Colleges and the Burke and Hare murders (see there); pronounced, EHD in buruh.
References in periodicals archive ?
Ach tha a' chumhachd sin air stad ann a Dun Eideann, le riaghaltas a bheir cumhachd dhaibh fhein an aite a sgaoileadh a-mach dhan duthaich.
Ann an Dun Eideann tha a' chomhairle a' beachdachadh air cis shonraichte air gach oidhche a tha luchdturais a' cur seachad anns a' bhaile.
A-nis ann an Dun Eideann, tha Taigh Tasgaidh Naiseanta na h-Alba air taisbeanadh ur mu na Seumasaich fhosgladh agus blas na Gaidhlig a dhith air.