Diamond, Louis Klein

Diamond,

Louis Klein, U.S. physician, 1902-1999
Diamond-Blackfan anemia - autosomal recessive normocytic normochromic anemia. Synonym(s): congenital hypoplastic anemia; Diamond-Blackfan syndrome
Diamond-Blackfan syndrome - Synonym(s): Diamond-Blackfan anemia
Gardner-Diamond syndrome - see under Gardner, Frank H
Shwachman-Diamond syndrome - Synonym(s): Shwachman syndrome
Medical Eponyms © Farlex 2012