Chlamydonema

Chlamydonema

see physalopterapraeputialis.