Cheyne

(redirected from Cheyne (disambiguation))

Cheyne

(chān),
John, Scottish physician, 1777-1836. See: Cheyne-Stokes psychosis, Cheyne-Stokes respiration.