Chamaeleo


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.
Related to Chamaeleo: Chamaeleonidae, chamaeleon

Chamaeleo

the genus of chameleons. Includes C. dilepis, C jacksonii.