Brus Laguna virus

Brus Laguna virus

A negative-sense, single-stranded RNA virus of the family Bunyaviridae and genus Orthobunyavirus, Gamboa virus group