Breda, Achille

Breda,

Achille, Italian dermatologist, 1850-1933.
Breda disease - a type of American leishmaniasis. Synonym(s): espundia
Medical Eponyms © Farlex 2012